Legea 54 din 2 martie 1998 privind circulatia juridica a terenurilor

Publicat in Monitorul Oficial nr. 102 din 4 martie 1998
Emitent: Parlamentul
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
Art. 1. - Terenurile proprietate privata, indiferentde titularul lor, sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi instrainate si dobandite cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.
 
Art. 2. - (1) Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica.
 
(2) In cazul dobandirii prin acte juridice intre vii, proprietatea funciara a dobanditorului nu poate depasi 200 ha teren agricol in echivalent arabil, de familie. In sensul prezentei lefi, prin
notiunea familie de intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor.
 
(3) Incalcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneaza cu reductia actului juridic pana la limita suprafetei legale.
 
Art. 3. - (1) Cetatenii straini si apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
 
(2) Persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in strainatate pot dobandi in Romania, prin acte juridice intre vii si prin mostenire, terenuri de orice fel.
 
(3) Persoanele juridice straine nu pot dobandi terenuri in Romania prin acte juridice intre vii sau pentru cauza de moarte.
 
(4) In cazul terenurilor ce fac obiectul investitiilor persoanelor fizice sau juridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile legislatiei in vigoare privind regimul juridic al investitiilor straine.
 
Art. 4. - Instrainarea terenurilor agricole situate in intravilan este libera.
 
Art. 5. - Instrainarea, prin vanzare, a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea drepturilor de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor.
 
Art. 6. - (1) Vanzatorul va inregistra oferta de vanzare a terenului agricol situat in extravlan la consiliul local in raza caruia este situat terenul.
 
(2) In aceeasi zi, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va afisa oferta, sub semnatura si cu aplicarea stampilei, la sediul primariei. Oferta va cuprinde numele si prenumele
vanzatorului, suprafata si categoria de folosinta, precum si locul unde este situat terenul.
 
Art. 7. - Titularii dreptului de preemtiune, prevazuti la art. 5, trebuie sa se pronunte in scris asupra exercitarii acestuia, in termen de 45 de zile de la data afisarii ofertei de vanzare, in
care se va arata si pretul oferit; oferta de cumparare se inregistreaza la primarie.
 
Art. 8. - In cazul in care, in termenul prevazut la art. 7, isi exercita dreptul de preemtiune mai multi titulari din categoria prevazuta la art. 5, vanzatorul are dreptul de a alege pe unul
dintre ofertanti.
 
Art..9. - Daca pretul oferit de titularii dreptului de preemtiune din categoriile prevazute la art. 5 nu este convenabil vanzatorului, aceasta poate sa vanda terenul oricarei alte persoane.
 
Art. 10. - Daca in termenul prevazut la art. 7 nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a manifestat vointa de a cumpara terenul, acesta se vinde liber.
 
Art. 11. - In fata notarului public, dovada publicitatii prevazute la art. 6 se face cu actul eliberat vanzatorului de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, dupa expirarea
termenului de 45 de zile prevazut la art. 7.
 
Art. 12. - (1) Schimbul de terenuri intre persoane fizice sau intre persoane juridice private, ori intre persoane fizice si persoane juridice private se face cu acordul partilor contractante,
dispozitiile art. 2 alin. (2) ramanand aplicabile.
 
(2) In toate cazurile de schimb de terenuri, actul de schimb se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
 
(3) Terenurile agricole proprietate publica, indiferent de titularul care le administreaza, nu pot face obiectul schimbului.
 
(4) Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobandeste situatia juridica a terenului inlocuit, cu respectarea drepturilor si a sarcinilor anterior si legal constituite.
 
Art. 13. - Punerea in posesie a noilor detinatori, in urma schimbului realizat potrivit art. 12 alin. (1), se face de catre delegatul oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol
judetean sau al municipiului Bucuresti, in prezenta partilor contractante sau a reprezentantilor acestora, parti in contractul de schimb, operandu-se in documentele cadastrale si in
registrul agricol modificarile survenite.
 
Art. 14. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) si ale art.12 alin. (1) si (2) atrage nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare sau, dupa caz, a contractului de
schimb, iar nerespectarea dispozitiilor art. 5 si 6 atrage nulitatea relativa a contractului.
 
(2) Actiunea in constatare a nulitatii poate fi introdusa de catre parti, procuror, primar sau de catre orice persoana interesata.
 
Art. 15. - (1) Sunt interzise instrainarile, sub orice forma, a terenurilor cu privire la titlul carora exista litigii la instantele judecatoresti, pe tot timpul solutionarii acestor litigii.
 
(2) Instrainarile incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatata de catre instanta judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate si a
procurorului.
 
(3) Serviciile de transcriptiuni, precum si birourile de carte funciara ale judecatoriilor vor evidentia, in registrele de publicitate, opozitiile de instrainare formulate de partea interesata si, in
aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificarii instrainarilor, solicitate de persoanele care vor sa instraineze.
 
Art. 16. - Instrainarile realizate sub orice forma, in temeiul prevederilor prezentei legi, nu valideaza titlurile de proprietate ale instrainarilor, daca anterior instrainarii acestea erau locite de
nulitati absolute, izvorate din incalcarea unor norme imperative ale Legii fondului funciar nr. 18/1991*) si care au fost constatate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
 
Art. 17. - Regimul circulatiei juridice a terenurilor cu destinatie forestiera se stabileste prin lege speciala.
 
Art. 18. - Dispozitiile acestei legi se completeaza cu prevederile legislatiei civile, in masura in care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.
 
Art. 19. - (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
 
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga capitolul V "Circulatia juridica a terenurilor" (art. 66-73) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
 
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei.
 
p.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 
ANDREI IOAN CHILIMAN
 
p.PRESEDINTELE SENATULUI
 
CRISTIAN DUMITRESCU

Acest site foloseste cookies pentru oferirea serviciilor sale. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information